Advies

Van probleem naar oplossing

GWW-Ingenieurs werkt aan vraagstukken, die aansluiten bij wat er leeft en speelt in onze dagelijkse leefomgeving. Wij geven oplossingsgerichte en innovatieve adviezen. In het advies maken wij praktisch en creatief gebruik van bestaande technieken of ontwikkelen nieuwe technologieën.

Bodem

Er zijn veel aanleidingen om bodemonderzoek te doen, waardoor het doel en de aard sterk kan variëren: van beleid tot onderzoek en sanering. GWW-Ingenieurs adviseert in de strategie om uw bodemproject tot een succes te maken o.a. door:

 • Bodemonderzoek;
 • Onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen (proefsleuven onderzoek);
 • K-waarde bepalingen.

Wegen

GWW-Ingenieurs kijkt naar de gewenste functie en de technische kwaliteit van uw terrein. Wij hebben uitgebreide kennis van beschikbare materialen, bestaande richtlijnen en uitvoeringstechnieken. Wij geven advies van fundering tot eindverharding, waarbij duurzaamheid en leefbaarheid van de omgeving belangrijk zijn. Op basis van gezamenlijk vast te stellen uitgangspunten kunt u, na uitvoering, uw ruimte optimaal benutten. GWW-ingenieurs overlegt In de voorbereidings- en uitvoeringsfase met alle betrokken partijen.

We maken gebruik van:

 • Terreininspecties;
 • Opstellen van zettings- en constructieberekeningen.

Water en Riool

Het klimaat verandert met gevolg van steeds extremere temperaturen en hoeveelheden neerslag. De gevolgen zijn o.a.: wateroverlast of droogte, schade aan groen en funderingen. Wij geven advies om de buitenruimte klimaatbestendig te maken door het op stellen van gedetailleerde waterstructuur- en waterhuishoudingsplannen. GWW-ingenieurs heeft kennis en ervaring in stelselontwerp van riolen en het dynamisch doorrekenen van rioolstelsels. GWW-ingenieurs overlegt met gemeenten, waterschappen en zakelijke partijen, zodat Nederland in een veilige leefomgeving met droge voeten en veilig/schoon water heeft.
Regenwater en afvalwater:

 • Rioolberekeningen;
 • Stelselontwerp;
 • Infiltratieberekeningen;
 • Beoordelen van inspecties;
 • Hersteladvies;
 • Ondersteuning bij integraal beheer;
 • Uitwerken reinigingsplan, herstelplan, inspectieplan;
 • Kostenberekeningen;
 • Opstellen contractdocumenten;
 • Controle van uitgevoerde rioolrenovatie;
 • Afkoppeladviezen;
 • Haalbaarheidsstudies;
 • Afstromingstoetsen en Infiltratieberekeningen;
 • Infiltratiesystemen.

Groen

GWW-Ingenieurs adviseert over de landschapsinrichting met oog voor zowel de omgeving als de beschikbare technische mogelijkheden. Na grondige inventarisatie en analyse maken we een doordacht landschapsplan, waarbij we rekening houden met de ecologische en cultuurhistorische waarde. We gaan met u in gesprek en verzorgen een advies dat feilloos aansluit op uw wensen.

 • Flora en faunaonderzoek;
 • Beplantingsplannen;
 • VTA.
Prijs en contractvormen

Beheer

Gedegen beheer en onderhoud, dat in lijn ligt met het ontwerp en de functionaliteit, zorgen voor een toekomstbestendig project. Wij leggen alle details vast in een beheerplan, zodat u rekening kunt houden met alle aspecten van het onderhoud. Door onze expertise zijn wij in staat specifieke zorg aan een buitenruimte te bieden, waarbij duurzaamheid wordt nagestreefd.

 • Kostenramingen en kostenmanagement;
 • Projectmanagement en -begeleiding.

Verkeer

Wij zoeken naar een balans tussen het verkeers- en het verblijfsgedeelte in het verkeerskundig ontwerp, zowel bij de duurzaam veilige inrichting als bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Onze kracht ligt in praktische symbiose van de civieltechnische- en verkeerskundige deskundigen. GWW-Ingenieurs werkt snel en doelmatig varianten uit, rekening houdend met beschikbare ruimte, bestemmingsplangrenzen en bijvoorbeeld kabels en leidingen. Het verkeerskundig advies en – ontwerp, volgens de actuele richtlijnen, is een technisch kloppend en maakbaar ontwerp.

 • Fiets;
 • Parkeren;
 • Infiltratieberekeningen;
 • Verkeersonderzoek;
 • Verkeersveiligheid;
 • Verkeerslichten.

Toekomstbestendig

Voor nu en voor de toekomst dienen we zorgvuldig om te springen met grondstoffen en materialen. Onze manier van ondernemen sluit hierbij aan. In de planfase kijken we kritisch en attenderen u op duurzame mogelijkheden van (her)gebruik van materialen, zodat we verspilling en afval zoveel mogelijk wordt voorkomen of gereduceerd.

Energietransitie is een beleidsdoel van de Rijksoverheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 (CCS) en elektrisch vervoer.

Een transitie vergt een brede maatschappelijke omslag, waarbij weerstand te verwachten is.
Wat betekent deze Energietransitie op lokaal niveau? Wat heeft het voor gevolgen voor de fysieke leefomgeving? GWW-Ingenieurs adviseert u graag.

Kabels en leidingen

Civil Scan